Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin

7548

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Grafiki bez opisu tekstowego
 • Archiwalne pliki PDF bez transkrypcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Laskowski.
 • E-mail: alaskowski@radzymin.pl
 • Telefon: 227865024

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin
 • Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 15, 05-250 Radzymin
 • E-mail: biuro@bibliotekaradzymin.pl
 • Telefon: 227865024

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku 

Do budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin (wejście od ul. Pogonowskiego) prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne przystosowane dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. 

Do Miejskiej Sali Koncertowej (wejście od ul. Konstytucji 3 Maja 15) mieszczącej się na parterze budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne również przystosowane dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi. Do wejścia prowadzi pochylnia dla wózków inwalidzkich. 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i innych pomieszczeń 

Z klatki schodowej mieszczącej się na parterze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin można dostać się do wszystkich niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na pierwsze piętro gdzie mieści się biblioteka oraz na drugie piętro gdzie mieszczą się biura administracji prowadzą schody i jedna winda osobowa wyposażona w moduł głosowy oraz nakładki braille´a na wewnętrznych panelach sterujących windą. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W bibliotece znajduje się również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Z korytarza Miejskiej Sali Koncertowej interesanci mają dostęp do wszystkich niezbędnych dla nich pomieszczeń, w których drzwi nie posiadają progów. W Miejskiej Sali Koncertowej znajduje się toaleta w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin. Warunkiem wejścia na teren budynku biblioteki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin można skorzystać z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (minimum z tygodniowym wyprzedzeniem).